ورود به سایت
شکیبا باشید
محتوا در حال بارگذاری است ...

 قوانین استخر

قابل توجه دانشجویان، اساتید و کارمندان دانشگاه قم ​​

     -  همراه داشتن کارت شناسایی دانشگاه قم برای بهره­مندی از تخفیفات هنگام مراجعه به استخر برای تمامی گروه­های دانشجویان،  اساتید و کارمندان الزامی می­باشد.

- ورود کودکان زیر3 سال ممنوع بوده و مسئولیت کودکان زیر12 سال به عهده والدین آنها می باشد.

-  اساتید و کارمندان در هر نوبت مراجعه به استخر می­توانند حداکثر دو نفر همراه، با همان میزان تخفیف از استخر استفاده نمایند.

 - دانشجویان هنگام مراجعه به استخر می­توانند حداکثر دو نفر همراه(اعضای خانواده درجه یک) با تخفیف ویژه استفاده نمایند.

​​​notify.pngابرای مشاهده سانس های اختصاصی اساتید و دانشجویان و کارمندان می بایست با نام کاربری شبکه دانشگاه وارد سیستم شوند برای این کار می توانید  بر روی ورود به سایت کلیک نمایید .  ​​


 
 

​​​​​

 

< آذر 1397 >
 ش  ی  د  س  چ  پ  ج 
 26 
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=69'" type="button" value=آقایان > <i class="fa fa-male"></i> رزرو </button>
 27 
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=73'" type="button" value=بانوان > <i class="fa fa-female"></i> رزرو </button>
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=81'" type="button" value=آقایان > <i class="fa fa-male"></i> رزرو </button>
 28 
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=81'" type="button" value=آقایان > <i class="fa fa-male"></i> رزرو </button>
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=90'" type="button" value=آقایان > <i class="fa fa-male"></i> رزرو </button>
 29 
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=90'" type="button" value=آقایان > <i class="fa fa-male"></i> رزرو </button>
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=102'" type="button" value=بانوان > <i class="fa fa-female"></i> رزرو </button>
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=104'" type="button" value=آقایان > <i class="fa fa-male"></i> رزرو </button>
 30 
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=104'" type="button" value=آقایان > <i class="fa fa-male"></i> رزرو </button>
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=120'" type="button" value=آقایان > <i class="fa fa-male"></i> رزرو </button>
 1 
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=126'" type="button" value=بانوان > <i class="fa fa-female"></i> رزرو </button>
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=128'" type="button" value=آقایان > <i class="fa fa-male"></i> رزرو </button>
 2 
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=130'" type="button" value=بانوان > <i class="fa fa-female"></i> رزرو </button>
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=144'" type="button" value=آقایان > <i class="fa fa-male"></i> رزرو </button>
 3 
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=199'" type="button" value=آقایان > <i class="fa fa-male"></i> رزرو </button>
 4 
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=200'" type="button" value=بانوان > <i class="fa fa-female"></i> رزرو </button>
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=201'" type="button" value=آقایان > <i class="fa fa-male"></i> رزرو </button>
 5 
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=201'" type="button" value=آقایان > <i class="fa fa-male"></i> رزرو </button>
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=203'" type="button" value=آقایان > <i class="fa fa-male"></i> رزرو </button>
 6 
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=103'" type="button" value=بانوان > <i class="fa fa-female"></i> رزرو </button>
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=203'" type="button" value=آقایان > <i class="fa fa-male"></i> رزرو </button>
 7 
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=121'" type="button" value=آقایان > <i class="fa fa-male"></i> رزرو </button>
 8 
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=127'" type="button" value=بانوان > <i class="fa fa-female"></i> رزرو </button>
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=129'" type="button" value=آقایان > <i class="fa fa-male"></i> رزرو </button>
 9 
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=131'" type="button" value=بانوان > <i class="fa fa-female"></i> رزرو </button>
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=145'" type="button" value=آقایان > <i class="fa fa-male"></i> رزرو </button>
 10 
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=210'" type="button" value=آقایان > <i class="fa fa-male"></i> رزرو </button>
 11 
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=87'" type="button" value=آقایان > <i class="fa fa-male"></i> رزرو </button>
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=211'" type="button" value=بانوان > <i class="fa fa-female"></i> رزرو </button>
 12 
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=87'" type="button" value=آقایان > <i class="fa fa-male"></i> رزرو </button>
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=96'" type="button" value=آقایان > <i class="fa fa-male"></i> رزرو </button>
 13 
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=96'" type="button" value=آقایان > <i class="fa fa-male"></i> رزرو </button>
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=112'" type="button" value=بانوان > <i class="fa fa-female"></i> رزرو </button>
 14 
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=137'" type="button" value=آقایان > <i class="fa fa-male"></i> رزرو </button>
 15 
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=142'" type="button" value=بانوان > <i class="fa fa-female"></i> رزرو </button>
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=143'" type="button" value=آقایان > <i class="fa fa-male"></i> رزرو </button>
 16 
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=146'" type="button" value=بانوان > <i class="fa fa-female"></i> رزرو </button>
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=157'" type="button" value=آقایان > <i class="fa fa-male"></i> رزرو </button>
 17 
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=220'" type="button" value=آقایان > <i class="fa fa-male"></i> رزرو </button>
 18 
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=93'" type="button" value=آقایان > <i class="fa fa-male"></i> رزرو </button>
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=221'" type="button" value=بانوان > <i class="fa fa-female"></i> رزرو </button>
 19 
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=93'" type="button" value=آقایان > <i class="fa fa-male"></i> رزرو </button>
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=107'" type="button" value=آقایان > <i class="fa fa-male"></i> رزرو </button>
 20 
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=107'" type="button" value=آقایان > <i class="fa fa-male"></i> رزرو </button>
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=123'" type="button" value=بانوان > <i class="fa fa-female"></i> رزرو </button>
 21 
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=150'" type="button" value=آقایان > <i class="fa fa-male"></i> رزرو </button>
 22 
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=155'" type="button" value=بانوان > <i class="fa fa-female"></i> رزرو </button>
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=156'" type="button" value=آقایان > <i class="fa fa-male"></i> رزرو </button>
 23 
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=158'" type="button" value=بانوان > <i class="fa fa-female"></i> رزرو </button>
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=169'" type="button" value=آقایان > <i class="fa fa-male"></i> رزرو </button>
 24 
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=85'" type="button" value=آقایان > <i class="fa fa-male"></i> رزرو </button>
 25 
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=86'" type="button" value=بانوان > <i class="fa fa-female"></i> رزرو </button>
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=98'" type="button" value=آقایان > <i class="fa fa-male"></i> رزرو </button>
 26 
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=98'" type="button" value=آقایان > <i class="fa fa-male"></i> رزرو </button>
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=116'" type="button" value=آقایان > <i class="fa fa-male"></i> رزرو </button>
 27 
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=116'" type="button" value=آقایان > <i class="fa fa-male"></i> رزرو </button>
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=139'" type="button" value=بانوان > <i class="fa fa-female"></i> رزرو </button>
 28 
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=162'" type="button" value=آقایان > <i class="fa fa-male"></i> رزرو </button>
 29 
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=167'" type="button" value=بانوان > <i class="fa fa-female"></i> رزرو </button>
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=168'" type="button" value=آقایان > <i class="fa fa-male"></i> رزرو </button>
 30 
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=170'" type="button" value=بانوان > <i class="fa fa-female"></i> رزرو </button>
  <button class="purchaseButton btn btn-default" title="خرید بلیط" onClick="window.location.href='http://edesk.qom.ac.ir/pool/Pages/purchase.aspx?sid=179'" type="button" value=آقایان > <i class="fa fa-male"></i> رزرو </button>