ورود به سایت
شکیبا باشید
محتوا در حال بارگذاری است ...
  
  
  
  
  
نتیجه درخواست از بانک
  
  
  
نتیجه تایید بانک
  
  
  
شرح خرید
خطای خرید
  
  
  
  
  
آیتم درخواستی
شرح
  
آدرس
  
  
399
  
a0ec0fe9-a532-4728-a52c-c182949f16b51397/09/23 19:331397/09/23 19:33
True , 0 , *عملیات با موفقیت انجام شد*
2,000
97,399
1397/09/23 19:34
True , ok , 000128113DDBF71C7873D1738B28EAA1A6EE706C424186443192  , 97399
mostafa rafieiOKپرداخت مستقیم
***1397/09/23 07:34:03 ب.ظ Error Detail:    at Parnian.Portal.PaymentProviders.Melli.MelliPayment.PaymentRedirect(BankSettings settings, Page page, PaymentDetail paymentDetail, PayRequestBankResponse bankResponse)
   at Parnian.Portal.SPPaymentGateway.PaymentCaller.PaymentRedirect(SPWeb web, Page page, String uid, PaymentDetail paymentDetail, PayRequestBankResponse bankResponse) ***
000128113DDBF71C7873D1738B28EAA1A6EE706C424186443192i:0#.w|qomuniv\shptest111mrafiei@hhh.com12345
dd6cf6c6-489e-4fcb-88b6-5c34eb389b45
400
  
19efdf9b-f1b5-4ef3-8f1e-30c7bb61d3b71397/09/24 10:471397/09/24 10:48
True , 0 , *عملیات با موفقیت انجام شد*
20,000
97,400
Zeynab ShamsError ex in PaymentRedirect using castle.windsor - Error Message= Thread was being aborted.پرداخت مستقیم
***1397/09/24 10:48:29 ق.ظ Error Detail:    at Parnian.Portal.PaymentProviders.Melli.MelliPayment.PaymentRedirect(BankSettings settings, Page page, PaymentDetail paymentDetail, PayRequestBankResponse bankResponse)
   at Parnian.Portal.SPPaymentGateway.PaymentCaller.PaymentRedirect(SPWeb web, Page page, String uid, PaymentDetail paymentDetail, PayRequestBankResponse bankResponse) ***
000128113DDBF71C7873EA110CDEDB0E904872D3326A0F262970i:0#.w|qomuniv\shptestزینب شمسmahetaban255@gmail.com
daecca07-8b3c-4218-885b-ab7486e43299
401
  
71b663e6-b319-487e-861b-0135fddfc6e81397/09/24 12:041397/09/24 12:06
True , 0 , *عملیات با موفقیت انجام شد*
2,000
97,401
mostafa rafieiError ex in PaymentRedirect using castle.windsor - Error Message= Thread was being aborted.پرداخت مستقیم
***1397/09/24 12:06:17 ب.ظ Error Detail:    at Parnian.Portal.PaymentProviders.Melli.MelliPayment.PaymentRedirect(BankSettings settings, Page page, PaymentDetail paymentDetail, PayRequestBankResponse bankResponse)
   at Parnian.Portal.SPPaymentGateway.PaymentCaller.PaymentRedirect(SPWeb web, Page page, String uid, PaymentDetail paymentDetail, PayRequestBankResponse bankResponse) ***
000128113DDBF71C787350BA3A3FDF79E7180C9EAC978D9E608Ei:0#.w|qomuniv\shptest111mrafiei@hhh.com12345
84d73642-2626-4223-a24d-795c59bc1dc3